Davek na nepremičnine

Nepremičnine in davek

Ustavno sodišče je 28. marca 2014 razveljavilo zakon o davku na nepremičnine in presodilo, da je v neskladju z ustavo tudi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, kolikor se nanaša na množično vrednotenje zaradi obdavčenja nepremičnin.

Ustavno sodišče je odločilo, da pristojni organi za leto 2014 odmerijo nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest od 1. aprila 2014 dalje v celoletni višini.

Ne glede na to, naj lastniki uredijo podatke o svojih nepremičninah.

Državni zbor je 29. novembra 2013 sprejel  Zakon o davku na nepremičnine (484 KB).

Vlada RS je 19. marca na 50. redni seji vlade sprejela in poslala (s predlogom po nujnem postopku) v Državni zbor predlog spremembe zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr), s katerim se določi enotna nižja stopnja davka (0,15%) za rezidenčne in nerezidenčne nepremičnine ter da se v letu 2014 zemljišča za gradnjo stavb vrednotijo kot vsa nezazidana stavbna zemljišča.

Zakon o davku na nepremičnine je začel veljati 1. januarja 2014. Z uveljavitvijo zakona so končana dolgoletna prizadevanja za sistemsko ureditev tega področja in odpravljene neenakopravne obravnave istovrstnih nepremičnin.  Vsi subjekti so tako postavljeni v enakopraven položaj.

Dosedanji sistem obračunavanja dajatev od premoženja oziroma nepremičnin v Sloveniji je bil zastarel, neenoten, nekonsistenten, nepregleden in neprilagojen novim ekonomskim razmeram. Glavni problemi so bili različno določanje zavezancev za plačilo, neenotne metode določanja davčne osnove, veliko število različnih, pogosto med seboj nepovezanih izjem in olajšav ter nepopolnost nepremičninskih evidenc.

Z uvedbo davka na nepremičnine so prenehali veljati:

 • nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
 • davek od premoženja,
 • pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
 • začasni davek na nepremično premoženje večje vrednosti.

Davek na nepremičnine je torej nadomestil vse štiri dajatve, tako z vidika zagotavljanja ustreznih prihodkov občin kot z vidika celovite sistemske rešitve obdavčenja lastništva na nepremičninah.

Kaj prinaša Zakon o davku na nepremičnine?

Predmet obdavčitve so vse nepremičnine, ki so na presečni datum 1. januar leta odmere evidentirane v registru nepremičnin ali izpolnjujejo pogoje za to, da bi morale biti evidentirane v registru nepremičnin.

Davčna osnova

Davčno osnovo predstavlja posplošena tržna vrednost, kot je pripisana posamezni nepremičnini v registru nepremičnin na dan 1. januarja leta, za katero se davek odmerja (za leto 2014 na dan 1. april 2014 oz. po sprejeti spremembi ZDavNepr na dan 1. maj 2014).

Za leti 2014 in 2015 bo veljala znižana davčna osnova, in sicer:

2014:  80 %

2015:  90 %

 • za stanovanjske nepremičnine se davčna osnova določi v višini 80% posplošene tržne vrednosti nepremičnin
 • za stanovanjske nepremičnine se davčna osnova določi v višini 90% posplošene tržne vrednosti nepremičnin

Davčne stopnje

Stopnje obdavčitve so različne glede na vrsto nepremičnin (glede na to, ali gre za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči, na katerih stojijo ali za zemljišča), in rangirajo od 0,07 (za gozdna zemljišča), 0,15 (za rezidenčne stanovanjske nepremičnine) do 0,75 odstotkov davčne osnove (za poslovne in industrijske nepremičnine). Vrste nepremičnin in skupine vrst nepremičnin so razvidne iz Priloge I k zakonu.

Za stavbe ali dele stavb skupaj z zemljišči, na katerih stojijo

Za zemljišča brez stavb

 • 0,15 % za rezidenčne stanovanjske nepremičnine,
  • oziroma 0,40 % za tiste, ki presegajo vrednost 500.000 evrov
 • 0,50 % za nerezidenčne stanovanjske nepremičnine (po sprejeti spremembi ZDavNepr 0,15%),
  • oziroma 0,75 % (po sprejeti spremembi ZDavNepr 0,40%) za tiste, ki presagajo vrednost 500.000 evrov
 • 0,75 % za poslovne in industrijske nepremičnine, razen energetskih nepremičnin,
 • 0,40 % za energetske nepremičnine,
 • 0,30 % za kmetijske stavbe,
 • 0,50 % za druge stavbe.
 • 0,15 % za kmetijska zemljišča,
 • 0,07 % za gozdna zemljišča,
 • 0,75 % za zemljišča za poslovno in industrijsko rabo
 • 0,40 % za zemljišča za namene energetike,
 • 0,50 % za zemljišča za gradnjo stavb,
 • 0,50 % za ostala zemljišča,
 • 0,15 % za zemljišča za stanovanjsko rabo (funkcionalna zemljišča).

 

Za nelegalne gradnje je obdavčitev trikrat višja glede na osnovno stopnjo davka, določeno za posamezno skupino nepremičnin.

Zakon v nekaterih primerih predvideva tudi oprostitve davka na nepremičnine.

Znižanje davka za stanovanjske nepremičnine

 • za 50 % za tiste lastnike stanovanjskih nepremičnin, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka (po uradni dolžnosti),
 • za 30 % za tiste lastnike stanovanjskih nepremičnin, ki  so upravičeni do večje bivalne površine – invalidne osebe, ki se gibljejo s pomočjo invalidskega vozička, oziroma osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z invalidno osebo (na podlagi predložene odločbe ZZZS).

Izračun davka na nepremičnine se izvrši na podlagi vrednosti nepremičnine, ki je vodena v registru nepremičnin na GURS.

Ponujamo vam pregled podatkov vpisanih v REN o vaši nepremičnini. Svetujemo in pomagamo pri najbolj optimalnem in pravilnem vpisu nepremičnine v evidence.

 

V registru nepremičnin (REN) so prevzeti podatki iz zemljiškega katastra, katastra stavb in iz zemljiške knjige. Za tiste nepremičnine, ki niso evidentirane v katastrih, so bili podatki zbrani s popisom nepremičnin in dopolnjeni s podatki, ki so jih posredovali lastniki. Za nepremičnine, ki so evidentirane v katastrih, so podatki prevzeti iz geodetskih elaboratov.

 

Vrednost nepremičnine je izračunana iz podatkov vpisanih v REN. Na vrednost nepremičnine najbolj vplivajo naslednji parametri:

 • Lokacija
 • Dejanska raba objekta
 • Starost objekta in leto obnove
 • Uporabna površina stavbe

 

Izračun davka na nepremičnine se vrši po naslednjih davčnih stopnjah:

Za stavbe ali dele stavb skupaj z zemljišči, na katerih stojijo:

 

Za rezidenčne stanovanjske nepremičnine 0,15%
Za nerezidenčne stanovanjske nepremičnine 0,50%
Za poslovne in industrijske nepremičnine, razen energetskih nepremičnin 0,75%
za energetske nepremičnine 0,40%
za kmetijske stavbe 0,30%
za druge stavbe

za rezidenčne in nerezidenčne nepremičnine, katerih vrednost presega 500.000 evrov

0,50%

+0,25%

 

Za zemljišča brez stavb:

 

Davek

Za kmetijska zemljišča 0,15%
Za gozdna zemljišča 0,07%
Za zemljišča za poslovno in industrijsko rabo 0,75%
Za zemljišča za namene energetike 0,40%
Za zemljišča za gradnjo stavb 0,50%
Za ostala zemljišča 0,50%
Za zemljišča za stanovanjsko rabo (funkcionalna zemljišča) 0,15%

 

davek v PDF obliki