Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Nepremičninska agencija NinC MITNICA, Uroš Jere s.p., ( v nadaljevanju: nepremičninska agencija) v skladu s 15. členom Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. List RS 42/2003, z dne 09.05.2003) in 8. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. l. 47/2006, z dne 09.05.2006) in na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju – ZPNosr-B (Uradni list RS, št. 49/11 z dne 24.06.2011),

določa splošne pogoje opravljanja storitev posredovanja v prometu z nepremičninami (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji poslovanja), kakor sledi:

1. člen

Splošni pogoji poslovanja določajo obseg dejavnosti nepremičninske agencije za varno in skrbno poslovanje pri nepremičninskem posredovanju in jih je nepremičninska agencija dolžna upoštevati pri svojem delu.

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe o posredovanju pri prometu z nepremičninami, ki je sklenjena med nepremičninsko agencijo in naročiteljem.

2. člen

V splošnih pogojih se uporabljajo pojmi, ki imajo naslednji pomen:

 • naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko agencijo sklene pogodbo o posredovanju;

 • tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem , da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino;

 • nepremičninska agencija je gospodarska družba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami;

 • nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko agencijo opravlja posle posredovanja, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov.

3. člen

Nepremičninska agencija opravlja naslednje storitve posredovanja v prometu z nepremičninami:

 • z naročitelji sklepa pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

 • od naročiteljev prevzame vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičninah, preverja pravno stanje lastništva nepremičnin in morebitne pravice tretjih;

 • preverja dejansko stanje nepremičnin (ogledi nepremičnin);

 • seznani naročitelje z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnin ter v zvezi s tem pogodbene stranke jasno in razumljivo opozori na morebitne ugotovljene napake;

 • seznani naročitelje in tretje osebe s tržnimi razmerami, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodb, višino davčnih obveznosti in cenami notarskih storitev;

 • oglašuje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali v drugih medijih v obsegu, ki ga določi nepremičninska agencija;

 • organizira oglede nepremičnin;

 • vzpostavlja stike med naročitelji in tretjimi osebami;

 • izstavlja razna potrdila in pisna obvestila ter krije stroške vseh vrst komuniciranja s strankami;

 • sodeluje pri pogajanjih med naročitelji in tretjimi osebami za sklenitev posla;

 • organizira sestavo pogodb, potrebnih za sklenitev pravnega posla, katerega predmet so določene nepremičnine, s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika;

 • opravlja druge storitve v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja, na podlagi posebnega naročila naročitelja.

4. člen

Naročitelj se zavezuje nepremičninskemu posredniku izročiti vse listine in podatke o nepremičnini, iz katerih je možno ugotoviti pravno in dejansko stanje nepremičnine (lastništvo, bremena in druge stvarno pravne okoliščine, predkupne pravice, upravno pravna dovoljenja, soglasja, načrte, urbanistične podatke in potrdila, komunalne in druge kapacitete nepremičnine, idr.) ter osebne identifikacijske listine in podatke, ki so pomembni za veljavno sklenitev posla. Naročitelj je dolžan te dokumente izročiti posredniku v izvirniku ali vsaj v obliki fotokopije.

Naročitelj se še posebej zavezuje seznaniti posrednika z vsemi podatki, ki jih ni mogoče dobiti iz dokumentov o nepremičnini, kot so: gradbeno stanje, napake, pomanjkljivosti, stanja, ki so povezana z obratovanjem, in podobnih pomembnih okoliščinah za sklenitev posla.

Naročitelj izrecno izjavlja, da jamči za resničnost, točnost in popolnost danih podatkov ter da je sam odgovoren za vso škodo (tudi škodo zaradi oškodovanja ugleda agencije), ki bi nepremičninski agenciji ali tretji osebi nastala zaradi zamolčanja oz. opustitve zavez iz tega člena;

5. člen

Za posredovanje nepremičninske agencije, v zvezi z dejavnostjo, ki se nanaša na nakup oz. prodajo nepremičnin in kot je opisano v točkah od (a) do (k) tretjega člena teh splošnih pogojev, pripada nepremičninski družbi plačilo za posredovanje v višini največ 4% od pogodbene cene.

Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 € ter je to predmet dogovora v pogodbi o posredovanju.

Vrsto in višino stroškov v zvezi s posredovanjem pri sklepanju najemnih, zakupnih in drugih pogodb izven obsega, določenega v prvem odstavku tega člena oz. v zvezi s storitvami iz točke (l) tretjega člena teh splošnih pogojev, nepremičninska agencija in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.

6. člen

Nepremičninska agencija še pred podpisom pogodbe lahko na svoj transakcijski račun sprejme rezervacijo v odstotkovnem znesku od vrednosti pravnega posla. Nepremičninska agencija je upravičena do rezervacije v trenutku, ko se naročitelj izjasni, da bo sklenil pravni posel, ki je predmet posredovanja. S tem se nepremičninska agencija zaveže, da te nepremičnine ne bo ponujala in iskala zanjo drugih priložnosti.

Rezervacijo nepremičninska agencija upošteva pri plačilu provizije, v kolikor pride do sklenitve pravnega posla oz. pogodbe. V primeru, da naročitelj po plačilu rezervacije spremeni svojo odločitev, da pravnega posla ne bo sklenil, pa predstavlja rezervacija poplačilo vseh stroškov, ki jih je imela nepremičninska agencija z iskanjem priložnosti za naročitelja, kakor tudi odškodnino za izgubo priložnosti prodaje in jo je v tem primeru upravičena zadržati.

7. člen

Nepremičninska agencija pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.

V skladu s 25. členom ZNPosr pripada nepremičninski agenciji, v primeru že opravljenih poslov, če naročitelj sam najde osebo, s katero sklene pogodbo, pravica plačila za posredovanje v višini ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje.

V primeru, da naročitelj in nepremičninska agencija skleneta ekskluzivno posredniško pogodbo in naročitelj prekine posredniško pogodbo pred dogovorjenim iztekom pogodbe, mora nepremičninski agenciji povrniti dejanske stroške v zvezi z oglaševanjem in z naročenim delom.

Če posrednik katere izmed storitev posredovanja (navedenih v tretjem členu teh splošnih pogojev) na izrecno željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen do znižanja plačila za posredovanje.

Nepremičninska agencija ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od že sklenjene pogodbe oz. se pogodba razdre (26. člen ZNPosr).

Nepremičninska agencija ima pravico do plačila za posredovanje tudi po prenehanju posredniške pogodbe, v primerih ko naročitelj oziroma ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska agencija in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju (26. člen ZNPosr).

8. člen

V kolikor naročnik ali njegov bližnji sorodnik sklene pravni posel mimo posrednika, z osebo s katero ga je povezal posrednik ali z njegovim ožjim družinskim članom, tudi če je pravni posel sklenjen po prenehanju te posredniške pogodbe, je naročitelj dolžan takoj plačati nepremičninski agencija pogodbeno kazen v višini dvojne provizije oz. 4% od pogodbene cene z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi ter vse stroške nastale iz tega naslova. Enaka pogodbena kazen velja tudi v primeru, ko v času trajanja ekskluzivne pogodbe, naročitelj proda nepremičnino preko druge nepremičninske agencije ali sam, pa o tem ne obvesti nepremičninsko agencijo, s katero ima sklenjeno ekskluzivno pogodbo o posredovanju.

Kadar je pogodbena vrednost nižja od 10.000 €, pripada v primerih naštetih v prejšnjem odstavku, nepremičninski agenciji pogodbena kazen v višini dvojne dogovorjene provizije, skupaj z zamudnimi obrestmi in vsemi nastalimi stroški.

Če se naročitelj ne želi spustiti v pogajanja za sklenitev pogodbe z osebo, ki jo je našel posrednik in tudi ne skleniti z njo pogodbe pod pogoji, ki jih je sporočil posredniku, je dolžan posredniku plačati pogodbeno kazen v višini dogovorjene posredniške provizije.

9. člen

Nepremičninska agencija lahko poleg posredovanja za naročitelja opravi še druge storitve v zvezi s poslom, ki pa niso zajete s stroški provizije, kakor tudi ne v rezervaciji.

Dodatne storitve iz tega naslova zajemajo predvsem: ureditev zemljiškoknjižnega stanja (služnostne, uskladitvene in druge pogodbe, sestava zemljiškoknjižnih predlogov, …), pridobitev zemljiškoknjižnih izpiskov, načrtov parcel, lokacijskih informacij, nadomestnih listin, dovoljenj ter ostale potrebne dokumentacije, sestava pogodb v obliki notarskih zapisov, organiziranje določanja vrednosti nepremičnin s strani cenilca, analize tržišča, ki jih na račun naročitelja uredi družba, v kolikor jo za to pooblasti, in drugo.

Vrsto dodatnih storitev ter višino plačila v višini dejanskih stroškov vendar največ 1.000 € za posamezno nepremičnino, dogovorita nepremičninska agencija in naročitelj v posredniški pogodbi. Nepremičninska agencija za dodatne storitve izstavi naročitelju račun takoj po opravljeni storitvi.

Pri dodatnih storitvah je naročitelj dolžan nositi tudi stroške vseh pravnih in drugih opravil, ki omogočajo pravno varen prenos lastninske ali druge pravice oz. so opravila potrebna za sklenitev pravnega posla. Naročitelj je dolžan nositi tudi stroške taks in druge stroške, ki nastanejo po tarifah državnih organov.

10. člen

Nepremičninska agencija lahko storitve posredovanja prenese tudi na druge nepremičninske agencije. V takšnem primeru ostane naročitelj v pogodbenem razmerju z nepremičninsko agencijo, ta pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih agencij, na katere prenaša naročilo.

11. člen

Nepremičninska agencija ima iz razloga zavarovanja odgovornosti za škodo, ki nastane po njeni krivdi s kršitvijo pogodbe o posredovanju, naročitelju ali tretji osebi, med katerima je posredovala, sklenjeno zavarovanje poslovne odgovornosti nepremičninskih posrednikov za zavarovalno vsoto v skladu z Zakonom o nepremičninskem posredovanju in v skladu z odločitvijo pristojnega ministrstva za okolje in prostor.

12. člen

Ti splošni pogoji so sprejeti s strani nepremičninske agencije dne 24.06.2011 in se objavijo na vidnem in dostopnem mestu v poslovnih prostorih nepremičninske agencije. Splošni pogoji so sestavljeni na treh straneh in vsebujejo dvanajst členov.